Đồng hồ thời trang, casual nam

Đồng hồ thời trang, casual nam - Tất cả sản phẩm Đồng hồ thời trang, casual nam
424 sản phẩm
Trang 1/9

[{"content": ["

Chi\u1ebfc \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 hi\u1ec7n nay \u0111\u00e3 tr\u1edf n\u00ean qu\u00e1 quen thu\u1ed9c v\u00ec v\u1eeba gi\u00fap ch\u00fang ta qu\u1ea3n l\u00fd th\u1eddi gian, v\u1eeba l\u00e0 m\u00f3n \u0111\u1ed3 trang s\u1ee9c thanh l\u1ecbch. Tuy nhi\u00ean, c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1i th\u00edch \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim truy\u1ec1n th\u1ed1ng, c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1i th\u00edch \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed nhi\u1ec1u ch\u1ee9c n\u0103ng. \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 kim \u0111i\u1ec7n t\u1eed c\u0169ng theo \u0111\u00f3 m\u00e0 ra \u0111\u1eddi v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf v\u1eeba l\u00e0 chi\u1ebfc \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed v\u1eeba c\u00f3 ph\u1ea7n kim ch\u1ec9 gi\u1edd. C\u00f3 th\u1ec3 n\u00f3i, \u0111\u00e2y l\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft h\u1ee3p \u0111\u1ea7y h\u00e0i h\u00f2a v\u00e0 s\u00e1ng t\u1ea1o, v\u1eeba mang h\u01a1i th\u1edf truy\u1ec1n th\u1ed1ng v\u1eeba kh\u00f4ng k\u00e9m ph\u1ea7n hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. Hi\u1ec3u \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u n\u00e0y c\u1ee7a nh\u1eefng t\u00edn \u0111\u1ed3 y\u00eau \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 v\u00e0 th\u00edch ph\u00e1 c\u00e1ch, HaiTrieuWatch.com - \u1ee9ng d\u1ee5ng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed l\u1edbn nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang cung c\u1ea5p nhi\u1ec1u m\u1eabu \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim \u0111i\u1ec7n t\u1eed cao c\u1ea5p. Truy c\u1eadp shopee.vn ngay \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1edf h\u1eefu cho m\u00ecnh m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o v\u1edbi gi\u00e1 si\u00eau h\u1ea5p d\u1eabn.\n

- M\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3: C\u00f3 th\u1ec3 n\u00f3i \u0111i\u1ec3m n\u1ed5i b\u1eadt nh\u1ea5t c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim \u0111i\u1ec7n t\u1eed l\u00e0 m\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 t\u00edch h\u1ee3p c\u1ea3 m\u1eb7t kim v\u00e0 m\u1eb7t \u0111i\u1ec7n t\u1eed. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y gi\u00fap cho \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00f3 t\u00ednh n\u0103ng th\u1eddi gian k\u00e9p, c\u00f3 kim gi\u1edd, ph\u00fat, gi\u00e2y v\u00e0 c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed c\u01a1 b\u1ea3n nh\u01b0 b\u1ea5m gi\u1edd, chu\u00f4ng b\u00e1o hi\u1ec3n th\u1ecb ng\u00e0y th\u00e1ng... B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, m\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u01b0 k\u00ednh kho\u00e1ng, k\u00ednh ch\u1ecbu l\u1ef1c... ch\u1ed1ng tr\u1ea7y x\u01b0\u1edbc, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o \u0111\u1ed9 s\u00e1ng b\u00f3ng khi s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e2u.\n

- M\u00e1y, pin \u0111\u1ed3ng h\u1ed3: H\u1ea7u h\u1ebft \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim \u0111i\u1ec7n t\u1eed d\u00f9ng m\u00e1y Quartz v\u1edbi t\u00ednh n\u0103ng b\u1ec1n b\u1ec9 v\u00e0 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng ch\u00ednh x\u00e1c. Pin \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 ch\u00ednh h\u00e3ng n\u00ean th\u1eddi gian s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e2u.\n

- D\u00e2y \u0111\u1ed3ng h\u1ed3: D\u00e2y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng nh\u1ef1a cao c\u1ea5p, inox, kim lo\u1ea1i t\u1ed5ng h\u1ee3p hay d\u00e2y da h\u1ee3p v\u1edbi m\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 t\u1ea1o n\u00ean m\u1ed9t t\u1ed5ng th\u1ec3 sang tr\u1ecdng v\u00e0 phong c\u00e1ch. \n

- \u0110\u1ed9 ch\u1ecbu n\u01b0\u1edbc: \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 c\u00f3 th\u1ec3 kh\u00e1ng n\u01b0\u1edbc n\u00ean r\u1ea5t thu\u1eadn ti\u1ec7n khi d\u00f9ng t\u1eadp th\u1ec3 thao hay \u0111eo \u0111i l\u00e0m, \u0111i h\u1ecdc m\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea7n lo l\u1eafng.\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf v\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 d\u00e2y \u0111eo nh\u1ef1a, kim lo\u1ea1i t\u1ed5ng h\u1ee3p ch\u1eafc ch\u1eafn. D\u00e2y \u0111eo d\u1ec5 \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh v\u00e0 c\u00f3 \u0111\u1ed9 r\u1ed9ng ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi t\u1eebng lo\u1ea1i c\u1ed5 tay. M\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 b\u1eb1ng nh\u1ef1a ho\u1eb7c k\u00ednh ch\u1ecbu l\u1ef1c cao, \u00edt tr\u1ea7y x\u01b0\u1edbc v\u00e0 ch\u1ed1ng th\u1ea5m t\u1ed1t. Thi\u1ebft k\u1ebf m\u00e1y Quartz k\u00e8m pin ch\u00ednh h\u00e3ng gi\u00fap s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao v\u00e0 hi\u1ec3n th\u1ecb gi\u1edd ch\u00ednh x\u00e1c.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 c\u00e1c chi ti\u1ebft trang tr\u00ed nh\u01b0 v\u1ea1ch chia gi\u1edd, kim \u0111\u1ed3ng h\u1ed3\u2026 \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ed1 tr\u00ed m\u1ed9t c\u00e1ch h\u00e0i h\u00f2a, mang t\u00ednh th\u1ea9m m\u1ef9 cao x\u1ee9ng \u0111\u00e1ng l\u00e0 m\u1ed9t ph\u1ee5 ki\u1ec7n cu\u1ed1n h\u00fat gi\u00fap t\u1ea1o n\u00ean phong c\u00e1ch ri\u00eang c\u1ee7a b\u1ea1n - t\u1eeb n\u0103ng \u0111\u1ed9ng, tr\u1ebb trung t\u1edbi l\u1ecbch l\u00e3m, phong tr\u1ea7n.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Casio G-shock, Casio Beside,...\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf v\u00e0 ch\u1ea5t li\u1ec7u: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf tinh x\u1ea3o v\u00e0 n\u1eef t\u00ednh. M\u1eb7t \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 sang tr\u1ecdng, s\u00e1ng v\u00e0 ch\u1ed1ng x\u01b0\u1edbc, ch\u1ed1ng th\u1ea5m t\u1ed1t. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 linh ho\u1ea1t ch\u1ecdn \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 d\u00e2y da ho\u1eb7c d\u00e2y th\u00e9p \u0111\u1ec3 th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 n\u1eef t\u00ednh hay c\u00e1 t\u00ednh ri\u00eang c\u1ee7a m\u00ecnh.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Ngo\u00e0i c\u00f4ng d\u1ee5ng xem th\u1eddi gian th\u00ec \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed cho n\u1eef c\u00f2n l\u00e0 m\u1ed9t m\u00f3n trang s\u1ee9c th\u1ec3 hi\u1ec7n r\u00f5 n\u00e9t c\u00e1 t\u00ednh, phong c\u00e1ch, s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a ch\u1ee7 s\u1edf h\u1eefu. V\u1edbi vai tr\u00f2 ng\u00e0y c\u00e0ng n\u00e2ng cao c\u1ee7a m\u00ecnh, ph\u1ee5 n\u1eef hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i khi s\u1edf h\u1eefu m\u1ed9t chi\u1ebfc \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kh\u00f4ng nh\u1eefng th\u1ec3 hi\u1ec7n s\u1ef1 ch\u1ee7 \u0111\u1ed9ng v\u1ec1 th\u1eddi gian v\u00e0 c\u00f4ng vi\u1ec7c m\u00e0 c\u00f2n \u0111em l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1ea1nh m\u1ebd v\u00e0 t\u1ef1 l\u1eadp.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Olevs, Skmei\u2026\n

- Ki\u1ec3u d\u00e1ng: \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi nhi\u1ec1u ki\u1ec3u d\u00e1ng h\u00ecnh th\u00fa, si\u00eau nh\u00e2n, b\u00fap b\u00ea hay c\u00e1c nh\u00e2n v\u1eadt ho\u1ea1t h\u00ecnh... r\u1ea5t b\u1eaft m\u1eaft v\u00e0 k\u00edch th\u00edch tr\u00ed t\u00f2 m\u00f2 c\u1ee7a b\u00e9. \n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: \u0110\u1ed3ng h\u1ed3 \u0111i\u1ec7n t\u1eed l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb \u0111eo tr\u00ean tay tr\u1ebb, ti\u1ebfp x\u00fac tr\u1ef1c ti\u1ebfp v\u1edbi da b\u00e9, v\u00ec v\u1eady c\u1ea7n ch\u00fa tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ee7a d\u00e2y \u0111eo. Khi \u0111i mua h\u00e0ng, b\u1ed1 m\u1eb9 n\u00ean ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 ch\u1ee9ng nh\u1eadn \u0111o ki\u1ec3m ti\u00eau chu\u1ea9n cho d\u00e2y \u0111eo, tr\u00e1nh tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p tr\u1ebb b\u1ecb nhi\u1ec5m \u0111\u1ed9c ho\u1eb7c d\u1ecb \u1ee9ng. T\u1ed1t nh\u1ea5t d\u00e2y \u0111eo \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 cho tr\u1ebb n\u00ean c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u1ef1a d\u1ebbo m\u1ec1m m\u1ea1i c\u00f3 \u0111\u1ed9 \u0111\u00e0n h\u1ed3i, co d\u00e3n t\u1ed1t v\u00e0 c\u00f3 ch\u1ee9ng nh\u1eadn ti\u00eau chu\u1ea9n an to\u00e0n cho tr\u1ebb em\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00fap b\u00e9 bi\u1ebft \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1ch xem gi\u1edd v\u00e0 bi\u1ebft t\u00ednh to\u00e1n, s\u1eafp x\u1ebfp th\u1eddi gian h\u1ee3p l\u00fd cho vi\u1ec7c h\u1ecdc v\u00e0 c\u00e1c ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng trong ng\u00e0y. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, n\u00f3 c\u00f2n gi\u00fap b\u00e9 \u0111\u1ecbnh h\u00ecnh phong c\u00e1ch v\u00e0 s\u1ef1 t\u1ef1 tin.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Skmei, Synoke\u2026\n

HaiTrieuWatch.com l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. HaiTrieuWatch.com li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a HaiTrieuWatch.com Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. HaiTrieuWatch.com c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, HaiTrieuWatch.com t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn Viettel Post, Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, J&T Express, Giao H\u00e0ng Nhanh,... t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua \u0111\u1ed3ng h\u1ed3 kim \u0111i\u1ec7n t\u1eed ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb HaiTrieuWatch.com. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn HaiTrieuWatch.com!"], "heading": ""}]

Xu hướng Đồng hồ thời trang, casual nam